fbpx
Es ESMU / TUVĀK SEV

Par personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulai 

04.06.2019

Visā Eiropas Savienībā no 25.05.2018. tika piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas aizstāj 23 gadus veco Datu aizsardzības Direktīvu 95/46/EK. Regulas ieviešanas mērķis ir stingrāk aizsargāt personas datus un paplašināt personu tiesības uz savu personas datu aizsardzību, kā arī nodrošināt vienādus noteikumus visās Eiropas Savienības valstīs.
Lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai, Privātuma politikā ir atspoguļota informācija par Jūsu personas datu apstrādi un Jūsu tiesībām, kas balstīta uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Par personas datu apstrādes jautājumiem ar SIA “OMANDO” (Tuvāk Sev) var sazināties šādos veidos:
· Rakstot uz elektroniskā pasta adresi: tuvaksev@gmail.com.

Privātuma politika

 1. Ievads

Šajā Politikā ir informācija par to, kādus Klienta personas datus SIA “OMANDO” (“Tuvāk Sev”) pieprasa, saņem un apstrādā, kādiem mērķiem tos izmanto, cik ilgu laiku uzglabā un cita informācija par Klienta datu apstrādi. Papildu jautājumu gadījumos aicinām vērsties pie SIA “OMANDO” (“Tuvāk Sev”) , izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

SIA “OMANDO” saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt Privātuma politiku, informāciju, izvietojot informatīvos materiālus  un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.

Privātuma politikas izpratnē personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot personas identificēšanai, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta.

SIA “OMANDO” visus personas datus iegūst tikai no Klienta. Anketas datus Klients iesniedz tieši, aizpildot Klienta anketu pie pirkuma, bet pirkuma datus – norēķinoties internetā.

Ar šo politiku SIA “OMANDO” apliecina, ka Klienta personas datu drošība ir tās prioritāte. SIA “OMANDO” izmanto atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī iekšējo noteikumu prasībām. SIA “OMANDO” ievēro personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā izmanto tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā.

SIA “ OMANDO ievāc un apstrādā Noteikumos un šajā Politikā minētos Klientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • SIA “ OMANDO saistošo līgumsaistību pildīšana;
 • SIA “ OMANDO leģitīmo interešu nodrošināšana;
 • normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde.

2. Pirkuma datu uzglabāšana:

Pirkuma datus datubāzē SIA “ OMANDO” saglabā 10 (desmit) gadus pēc pirkuma veikšanas dienas un termiņam beidzoties, tos izdzēš un/vai anonimizē, t.i., neatgriezeniski atdala no Klienta anketas datiem un citas Klientu identificējošas informācijas.

Pirkuma datu uzglabāšanas:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana, kā arī uz SIA “ OMANDO attiecināmu juridisku pienākumu izpilde,
 • apstrādājamo datu kategorijas ir pirkuma datums un laiks, pakalpojuma nosaukums, daudzums, kopējā pirkuma cena (pēc visām piešķirtajām atlaidēm), sniegto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu.
 1. Datu apstrāde individuālo piedāvājumu sniegšanai:

Lai sasniegtu šajā Politikā minētos mērķus, SIA “ OMANDO” izmanto automatizētus un/vai individuālus personas datu un Klienta pirkuma datu analīzes rīkus. SIA “ OMANDO” grupē un analizē Klienta datus pēc iegādātajām precēm, apmeklētajām lapām un citām Klientiem raksturīgām pazīmēm.

Datu analīzi SIA “ OMANDO veic Klienta interesēs, ar nolūku piešķirt individuālas priekšrocības noteiktu kategoriju pircējiem.

SIA “ OMANDO grupē un analizē pieejamo informāciju par pirkumu datiem, Klienta iepirkšanās paradumiem un/vai citām pazīmēm, lai sniegtu Klientam aktuālus, interesantus un izdevīgus piedāvājumus un citu informāciju. Ņemot vērā Klienta pirkumu vēsturi un pirkumu paradumus, SIA “ OMANDO var piešķirt atlaides iecienītāko kategoriju precēm vai informēt Klientu par sortimenta jaunumiem.

SIA “ OMANDO” veiktās Klienta datu analīzes darbības neietekmē Klientu juridiski, jo to rezultātā netiek pieņemti Klientam saistoši lēmumi.

Datu apstrādes individuālo piedāvājumu sniegšanai:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana;
 • apstrādājamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, adrese, pirkuma dati, pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumu, daudzumu, kopējo pirkuma cenu, Klientam piedāvāto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu.
 1. Piedāvājumu un informācijas sniegšana:

Ja Klients ir devis piekrišanu saņemt piedāvājumus, SIA “ OMANDO” apstrādā Klienta personas datus, lai sniegtu informāciju par jaunumiem, individuāliem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, izpārdošanām un citām priekšrocībām. Programmas piedāvājumus un informāciju SIA “ OMANDO sniedz tikai Klienta izvēlētā veidā – uz elektronisko pasta adresi, ar īsziņu vai telefona zvanu.

Piedāvājumu un informācijas sniegšanas:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana saņemt informāciju;
 • apstrādajamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, adrese.
 1. Statistikas, tirgus un Klienta rīcības izpēte:

Veicot statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpēti, kā arī gatavojot uzņēmējdarbībai nepieciešamos pārskatus, SIA “ OMANDO izmanto automatizētus datu analīzes rīkus. Analīzes laikā tiek izmantoti nepersonalizēti dati un netiek izmantota Klientu identificējoša informācija. Datu analīze, statistikas, tirgus un pircēju rīcības izpētes mērķis ir pieņemt būtiskus uzņēmējdarbības lēmumus par SIA “ OMANDO” pircēju vajadzībām, atbilstoša sortimenta veidošanu, cenu veidošanu, preču izvietošanu, attīstību un tml.

Statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpētes darbības neietekmē Klientu individuālās tiesības un intereses.

Statistikas, tirgus un Klienta rīcības izpētes:

 • juridiskais pamats ir SIA “ OMANDO leģitīmās intereses analizēt datus un sagatavot uzņēmējdarbībai nepieciešamās atskaites, lai vērtētu savu uzņēmējdarbību un radītu labumus gan Klientam, gan savai uzņēmējdarbībai;
 • apstrādajamo datu kategorijas ir pirkuma dati, pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumu, daudzumu, kopējo pirkumu cenu, piešķirto atlaižu summu;
 • datu apstrādes termiņš ir ne ilgāk kā 10 (desmit) gadi.
 1. Datu nodošana trešajām pusēm:

Klienta datus SIA “ OMANDO var nodot apstrādei datu saņēmējiem, kuri palīdz izpildīt un apkalpot klienta norēķināšanos par pakalpojumiem. Tādas personas var būt SIA “ OMANDO datubāžu programmatūras uzturētāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji. Datu apstrādātājiem SIA “ OMANDO iesniedz tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. SIA “ OMANDO iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Klienta personas datus tikai pēc SIA “ OMANDO” norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez SIA “ OMANDO” piekrišanas. Turklāt, tiem ir jānodrošina Klienta datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas paredz jebkuru Klienta datu neatgriezenisku dzēšanu pēc dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

Lai nodrošinātu gan SIA “ OMANDO tiesības, darbinieku un īpašuma drošību, gan Klienta tiesības, dati var tikt nodoti arī kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm (policijai vai uzraudzības institūcijām), taču tikai atbildot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.

 1. Teritorijas un jurisdikcijas datu apstrāde:

SIA “ OMANDO apstrādā personas datus tikai Eiropas Savienības teritorijā un bez nodoma nodot personas datus uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstis.

 1. Normatīvajos aktos noteikto tiesību izmantošana:

Datu aizsardzības normatīvie akti piešķir Klientam tiesības, kuras var brīvi izmantot vēršoties pie mums. SIA “ OMANDO” apņemas nodrošināt Klientam iespējas izmantot viņu tiesības.

 1. Tiesības iegūt informāciju par personas datu apstrādi:

Klientam ir tiesības saņemt SIA “ OMANDO apstiprinājumu par to, vai SIA “ OMANDO apstrādā Klienta personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Klienta personas datiem, kuri tiek apstrādāti, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotu, lēmumu pieņemšanu, kā arī to nozīmi un sekām.

 1. Tiesības pieprasīt labot personas datus:

Ja ir mainījušies Klienta anketā norādītie dati vai konstatēts, ka SIA “ OMANDO” apstrādātā informācija par Klientu ir neprecīza vai nepareiza, Klientam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot. 

 1. Tiesības atsaukt piekrišanu:

Tajos gadījumos, kad Klienta datus SIA “ OMANDO apstrādā uz Klienta piekrišanas pamata, Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Klienta piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta.

Savu piekrišanu Klients var koriģēt – atsaukt to vai atkārtoti dot iepriekš atsauktu piekrišanu, iesniedzot atbilstoši aktualizētu pieteikuma anketu vai sazinoties ar SIA “ OMANDO”.

Ja Klienta piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta, vai anulēta, SIA “ OMANDO dzēš datus, kas tiek apstrādāti uz Klienta piekrišanas pamata, ja vien to apstrādei nav arī cits pamats, lai sasniegtu citus šajā Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus, bet Politikā norādītajos gadījumos – SIA “ OMANDO” neatgriezeniski anonimizē datus.

Jebkurā situācijā Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to SIA “ OMANDO” var uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret SIA “ OMANDO” izteiktām prasībām, pretenzijām.

 1. Tiesības iesniegt sūdzību:

Ja Klients uzskata, ka SIA “ OMANDO apstrādā tā datus pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, SIA “ OMANDO aicina sazināties norādītajos veidos, lai risinātu radušos situāciju, apmierinātu lūgumus un novērstu SIA “ OMANDO” pieļautās kļūdas, ja tādas radušās.

Ja Klients nav apmierināts ar SIA “ OMANDO piedāvātajiem risinājumiem vai SIA “ OMANDO, pēc Klienta domām, neveic nepieciešamās darbības, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

 1. Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam):

Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Klientam ir tiesības lūgt, lai SIA “ OMANDO” dzēš tā personas datus.

Gadījumā, ja personas dati, kas apstrādāti Klientam esot SIA “ OMANDO Programmas dalībniekam, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem mērķiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, SIA “ OMANDO var saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.

 1. Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi:

Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Klients apstrīd datu precizitāti, iesniedz iebildumus par datu apstrādi uz leģitīmo interešu pamata, Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi.

 1. Tiesības uz datu pārnesamību:

Klientam ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Klients iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Klienta pieprasījumu par datu pārnesamību, SIA “ OMANDO nodrošina Klienta tiesību realizāciju, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūta Klienta pieprasītos datus elektroniskā formā Klienta izvēlētajam adresātam, ievērojot Klienta pieprasījumā norādīto informāciju.

 1. Lūgumu izskatīšanas kārtība:

Saņemot Klienta lūgumu par jebkuru Klienta tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, SIA “ OMANDO apņemas nekavējoties, taču, jebkurā gadījumā, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Klienta lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Klientam informāciju par tā lūguma izpildes virzību. Ņemot vērā lūguma sarežģītību un skaitu, SIA “ OMANDO ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to informējot Klientu līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Klienta lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbilde Klientam tiek sniegta ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja ir lūgts atbildēt citā veidā.

Ja SIA “OMANDO” būs spiests noraidīt Klienta lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, SIA “ OMANDO rakstveidā informē par atteikumu, attiecīgi pamatojot to.

 1. SIA “ OMANDO”  kontaktinformācija:

Par personas datu apstrādes jautājumiem ar SIA “ OMANDO var sazināties šādos veidos:

 • rakstot uz elektroniskā pasta adresi: tuvaksev@gmail.com;
 • sūtot informāciju uz juridisko adresi: Buskas iela 43a-14, Rīga, LV-1004;
 • rekvizīti: SIA “ OMANDO”, reģ. Nr. 40203517222 
 1. Datu drošība:

SIA “ OMANDO” izmanto dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Klienta personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Klientam patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja Klients pieņem lēmumu nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.

 1. Ilgāka datu uzglabāšana:

Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Klienta datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, SIA “ OMANDO” iznīcina Klienta datus, bet Politikā norādītajos gadījumos – anonimizē pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā periodā.

Ilgāka šajā Politikā norādīto Klienta personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

 • tas ir nepieciešams, lai SIA “ OMANDO” varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar pretenzijām vai prasībām;
 • ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
 • Klienta dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.
 1. Politikas spēkā esamība un grozījumu veikšana:

Privātuma politika ir spēkā no 2019. gada 4. jūnija.

SIA “ OMANDO” saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt politikas noteikumus, informāciju SIA “ OMANDO” izvietotos informatīvajos materiālos un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.